תנאי שימוש באתר המפתחים

 תנאי שימוש max Developers
בעת הרשמה יש לאשר את התנאים בסוף הקריאה

כללי

השירותים המוצעים לך, משתמש ,שמפעילה מקס איט פיננסים בע"מ, "max Developers" או כל שם אחר שיחליף אותו ("max") ו/או באחד או יותר מהשירותים המוצעים במסגרתו בכל שירות נוסף, ש-max תציע מפעם לפעם במסגרתו, הינם, בכפוף להתחייבויותיך בעת השימוש בשירות ותנאי השימוש המפורטים להלן. אנא הקפד לעיין בתנאי השימוש. השימוש בפלטפורמה ו/או בשירותים בפועל מהווה הסכמה מצדך לתנאי השימוש המפורטים להלן. תנאי שימוש אלה מהווים את ההסכם בינך ובין מקס איט פיננסים בע"מ.

max שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את תנאי השימוש. ניתן לצפות בתנאי השימוש המעודכנים מעת לעת, על ידי לחיצה על הקישור "תנאי שימוש" באתר הפלטפורמה. על שינויים מהותיים תינתן הודעה מתאימה כנדרש על פי דין, כאמור בסעיף 12.5.

מובהר, כי השירותים אינם מוצעים לך אם הינך נוכח במקום בו השימוש בהם אינו מותר על פי הדין המקומי.

כותרות הסעיפים נועדו להקלת הקריאה בלבד והן לא תשמשנה לפרשנות תנאי שימוש אלה. 

 1. הגדרות למונחים הבאים תהיה המשמעות הרשומה בצדם, אלא אם נכתב במפורש אחרת:

"האתר" – אתר האינטרנט של הפלטפורמה בכתובתdeveloper.max.co.il.

"ההסכם" או "תנאי השימוש" – מסמך זה.

"הפלטפורמה" – פורטל המפתחים שמפעילה מקס איט פיננסים בע"מ ו/או מי מטעמה.

"השירותים" – השירותים הניתנים למשתמש במסגרת הפלטפורמה.

"המערכת" – האתר וכל מערכת נלווית המשמשת את max לצורך אספקת השירותים.

"משתמש" – מי שהשלים את הליך ההרשמה לשימוש בפלטפורמה, לרבות מי שביצע שימוש בפלטפורמה, במישרין ובעקיפין לצורך קבלת השירותים, ולרבות אדם אחר העושה שימוש בפלטפורמה מטעם משתמש.

"לקוח" – בית עסק (המפעיל אתר אינטרנט הכולל אפשרות תשלום באמצעות כרטיסי חיוב), ואשר התקשר עם max בפועל לצורך קבלת שירותי הסליקה. למען הסר ספק, ל-max שמור שיקול הדעת הבלעדי באם להתקשר עם בית עסק מסויים בהסכם סליקה, ולמשתמש לא תהא כל טענה בקשר עם החלטתה של max.

"לקוח פעיל" – לקוח אשר ביצע סליקה בסכום מינימלי של 50 ₪ בחודש מסוים. 

"משתמש פעיל" – משתמש שצירף לקוח (כהגדרתו לעיל) אחד לפחות לשירותי הסליקה של max בטווח של חצי שנה, ולפחות שני לקוחות בשנה. 

"שירותי סליקה" – שירותי הסליקה (של עסקאות בכרטיסי חיוב) של max המוצעים על-ידי משתמשים באמצעות הפלטפורמה. 

 1. השימוש בשירותים 

  1. צירוף לקוחות

   1. לאחר הרשמתך כמשתמש בפלטפורמה, תוכל להזמין לקוחות להצטרף לקבלת שירותי סליקה ולקבל עבור כך תגמול, בכפוף להוראות תנאי השימוש להלן. 

   2. בכפוף להשלמת רישומך לפלטפורמה בהצלחה, תהא זכאי למתנת הצטרפות על סך 25 ₪, לא כולל מע"מ, אשר ייצברו בחשבון שלך בפלטפורמה. למען הסר ספק, יכולת המשיכה ו/או השימוש בסכומים שייצברו בחשבונך יהיו בהתאם ובכפוף לאמור בתנאי השימוש להלן. 

   3. הלקוחות שתזמין להצטרף לשירותי הסליקה יצטרפו לשירותים אלה, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של max בהליך דיגיטלי מלא, במסגרתו יידרשו לענות על מספר שאלות ולהעלות מסמכי הזדהות והכל בהתאם לנהלי max.

  2. תגמול

   1. המשתמשים ידורגו בפלטפורמה בשלוש רמות דירוג: 'silver', 'gold' ו-'platinum' בהתאם למספר הלקוחות שצירפו או לפי מחזורי הסליקה של  הלקוחות שצירפו בפועל לשירותי הסליקה, לפי הגבוה מבניהם, כמפורט בטבלה שלהלן ("הדירוג" ו-"טבלת התגמול", בהתאמה): 

דירוג

כמות לקוחות או מחזור סליקה

אחוז עמלה

עמלה חד"פ

רמת תמיכה

Silver

עד 20

עד 350K

0.15% (0.0015)

100 ₪

1

Gold

21-40

350K-850K

0.2% (0.002)

125 ₪

1

Platinum

41+

850K+

0.3% (0.003)

150 ₪

1

 

בגין כל לקוח פעיל שצירף משתמש לקבלת שירותי הסליקה באמצעות הפלטפורמה, המשתמש יהיה זכאי לקבל סכום כסף חד פעמי, בהתאם לדירוגו. בנוסף, בגין כל לקוח פעיל שצירף משתמש לשירותי הסליקה באמצעות הפלטפורמה, המשתמש יהיה זכאי לתמורה חודשית שתחושב כשיעור מתוך מחזור הסליקה של הלקוח/ות שצירף כאמור ותיקבע בהתאם לדירוג.

אחוזי העמלה המצוינים בטבלה תקפים והתמורה תשלום כל עוד הלקוח הצטרף לאחת מחבילות הסליקה המוצעות בפורטל המפתחים בהתאם לתנאי עמלת הסליקה המעודכנים
קישור לחבילות

   1. משתמש יוכל למשוך את הכספים שנצברו בחשבונו, רק אם צבר בחשבונו סכום מינימלי של 300 ₪. למען הסר ספק, משיכת הכספים תתאפשר רק לאחר השלמת הפרטים הנדרשים, כפי שתדרוש max מעת לעת, ובכפוף להוצאת חשבונית מס ערוכה כדין כמפורט להלן.

   2. משתמש שמבקש למשוך את הכספים שנצברו בחשבונו, יעלה (upload) לפלטפורמה חשבונית דיגיטלית לטובת חברת הייפ פתרונות תשלום בע"מ חפ 511018863 עבור עמלת תוכנית השותפים MAX Developers בציון הסכום בתוספת מע"מ. לאחר בדיקת החשבונית הסכום יועבר לחשבון הבנק של המשתמש, כפי שעדכן המשתמש בפרטי ההרשמה, וזאת בתוך שלושה ימי עסקים.  

   3. משתמש שאינו "משתמש פעיל" (כהגדרתו לעיל), לא יהיה זכאי לקבל את העמלה החודשית (בגין כל חודש בו לא היה "משתמש פעיל"). משתמש שחדל להיות "משתמש פעיל", יכול לחזור להיות "משתמש פעיל" לאחר צירוף לקוח חדש נוסף. העובדה שמשתמש אינו פעיל, לא תפגע בדירוגו בפלטפורמה. 

   4. משתמש שאינו "משתמש פעיל" (כהגדרתו לעיל), יהיה זכאי למשוך את הכספים שנצברו לחשבונו תוך שנה מיום הפיכתו למשתמש שאינו "משתמש פעיל". לאחר מועד זה יתרת החשבון של המשתמש תתאפס, והוא לא יהיה זכאי עוד למשוך את הכספים. 

   5. במקרה של סיום ההתקשרות כאמור בסעיף ‏13 שלהלן, המשתמש יהיה זכאי לקבל את הכספים שנצברו בחשבונו עד למועד סיום ההתקשרות ככל ויעמוד בתנאי המשיכה כמפורט לעיל. 

  1. שירות תמיכה טכנית למשתמשים יינתן על ידי חברת "הייפ פתרונות תשלום", אשר פרטי שירות הלקוחות שלהם מופיעים בסעיף ‎11 שלהלן.  

 1. התחייבויותיך בעת השימוש בשירותים

  1. הנך מתחייב לא לבצע את הפעולות הבאות (כולן או חלקן):

   1. התחזות לכל אדם או ישות משפטית אחרת המשתמש בשירותים.

   2. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב, או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר באתר) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש max לצורך אספקת השירותים.

   3. הפצת דואר זבל (spam), או הצפה של כל דואר אחר את השרתים באמצעותם מופעלים השירותים.

   4. שינוי, עיבוד, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר וכן פעולות כנ"ל לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויים בשימוש עבור מתן השירותים.

   5. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות בשירותים.

   6. הצבת השירותים, או כל חלק מהם או כל חלק מאתר, בתוך מסגרת של אתר אחר (frame), או כחלק מאתר אחר (mirror), או כחלק משירות אחר ללא קבלת הסכמה מפורשת וכתובה של max.

   7. שימוש בכל רובוט, "תולעת" (spider), מנוע אחזור וחיפוש מידע, או כל כלי אוטומטי, או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע בשירותים ו/או באתר, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד בשירותים ו/או באתר.

   8. להפריע בכל דרך אחרת, או לקטוע את השירותים ו/או את האתר ו/או הפלטפורמה, ובכלל זה על ידי הפרעה לפעולות השרת, ורשת המחשבים המחוברים לשירותים ו/או האתר או של רשת המחשבים המחוברת אליהן.

  2. השירותים אותם מציעה חברת max, לרבות מערכותיה והפלטפורמה, מהווים את קניינה הרוחני של max. הינך מתחייב שלא לעשות כל שימוש בשירותים, אלא בהתאם ועל פי הוראות תנאי שימוש אלה.

  3. הינך מתחייב שלא לעשות כל שימוש שאינו חוקי בשירותים ו/או בפלטפורמה.

  4. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הינך מתחייב שלא להפנות לקוחות אשר עוסקים בפעילויות הבאות: 

   1. רכישה ו/או מכירה של אלכוהול ו/או סמים מסוכנים ו/או תרופות;

   2. רכישה ו/או מכירה של פורנוגרפיה;

   3. רכישה ו/או מכירה ו/או פעילות לצורך ביצוע הימורים ו/או משחקים אסורים (לרבות קבלת כספי ההימורים ו/או המשחקים האסורים) 

   4. כל תחום אחר שייאסר על ידי max.

  5. כמו כן, הינך מתחייב שלא לעשות כל שימוש בשירותים שיש בו כדי להפר זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני של max ו/או של כל גורם שהוא.

 2. הרישום לשירותים

  1. השירותים מותנים ברישום קודם ויחולו לגבי הרישום ההוראות המפורטות להלן.

  2. במהלך הרישום לאיזה מן השירותים שיוצעו באמצעות הפלטפורמה ייתכן ותתבקש לבחור בסיסמה אישית אשר תזהה אותך בעת השימוש באילו מהשירותים. -. פעולה זו מאפשרת ביצוע טוב יותר של הלקוח ושימוש בטוח יותר בשירותים. 

  3.  הינך מתבקש לנקוט בכל האמצעים לשמירה על הסיסמה, ולפעול בהתאם להנחיות max כפי שתהיינה מעת לעת, לרבות החלפת הסיסמה בסיסמה חדשה אקראית וקשה לניחוש ככל האפשר, בתדירות שתורה לך max. max לא תישא באחריות ככל ומסרת את הסיסמה לאחר, למעט מסירתה למורשים בהתאם להוראות ההסכם. 

  4. בעת הרישום לשירותים, הינך מאשר לחברת max לשמור מידע מסוים אודותיך. השימוש במידע זה ובכל מידע אחר אודותיך יהא כפוף למדיניות הפרטיות של max המפורטת להלן.

  5. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל התנועות והפעולות המבוצעות באמצעות השירותים נרשמות ומתועדות על ידי max.

  6. הנך מתחייב לספק מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא אודותיך כפי שמתבקש בטופס הרישום. כן, הנך מתחייב לעדכן את המידע כפי שנמסר בטופס הרישום במטרה לשמור על נכונותו ושלמותו.

  7.  חברת max שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירותים, כולם או חלקם, בכל מקרה של אספקת מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו, או אם יש לחברת max את היסוד הסביר להניח כי כך.

 3. סעדים

  1.  חברת max תהיה רשאית בכל עת וללא הודעה מוקדמת לעדכן בדבר מידע לא מדויק או שגוי שמסרת לה, להזהיר באופן מיידי את קהל לקוחותיה נגד פעולותיך, להחזיק ולעכב את הכספים המגיעים לך ממנה ו/או להגביל את גישתך לשירותים (לרבות וללא הגבלה, ליכולת למשוך כספים שנרשמו לזכותך) ולסרב לספק לך את השירותים בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים:

   1. אם קיים חשש שהפרת את הוראות תנאי שימוש אלה.

   2.  אם אין היא מסוגלת לאמת ו/או לתקף מידע שנמסר על ידיך.

   3. אם היא סבורה שהשימוש שלך בשירותים מהווה סיכון כספי ו/או הונאה כלשהי ו/או אם קיים חשש סביר לכך.

   4. אם היא סבורה שפעולותיך עלולות לגרום להפסד כספי ו/או תשלום ו/או ליצור אחריות משפטית עבורך, עבורן ו/או עבור קהל לקוחותיהן.

 4. אחריות וסיכונים

  1.  מובהר, כי מערכותיה של חברת max, מעצם היותן מבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, חשופות לסיכונים הטבועים במערכות מסוג זה, לרבות תכנות מפגעות (וירוסים, סוסים טרויאנים וכד'), ציתות לקווי תקשורת, פריצה על-ידי גורמים עוינים, התחזות לאתרי max או לאיזה מהמערכות והונאות מקוונות אחרות. חברת max משקיעה מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים אלה, אך למרות זאת, אין אפשרות לחסימה מוחלטת וייתכנו נזקים ו/או הפסדים עקב התממשות איזה מהסיכונים, לרבות גילוי ו/או שיבוש מידע המועבר ו/או מוצג במערכות, ובכלל זאת שיבוש בהוראות/בקשות, פעולות לא מורשות בחשבונות, שיבושים בפעולת המערכות ו/או בזמני התגובה שלהן, לרבות אי-ביצוע, ביצוע שגוי ו/או ביצוע באיחור של הוראה/בקשה, חוסר זמינות של המערכות או איזה משירותיהן וכד'.

  2.  מובהר, כי השירותים יינתנו על ידי max בהתאם להנחיות המשתמש ו/או הנחיותיו של מי שנחזה למשתמש, בכפוף להוראות תנאי השימוש. אשר על כן, כדי להקטין את הסיכון, עליך להקפיד על נהלי אבטחת המידע של max. כמו-כן עליך להודיע מיד ל-max על כל מקרה של חשש לשימוש לרעה בחשבונך ו/או בפרטיך. במקרה של חשש לחשיפת הסיסמה האישית של max יש לבצע החלפת סיסמה באופן יזום ומיידי באתר הפלטפורמה. הינך מתחייב לשאת באחריות בגין כל הפרה שלך את נהלי אבטחת המידע של max.

  3.  מבלי לגרוע מכל האמור בהסכם זה, חברת max תהיה פטורה מאחריות לנזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מכל אחד מן האירועים/הגורמים האלה, ובתנאי שאותם גורמים אינם בשליטת max, ו-max עשתה מאמץ סביר למנעם:

   1. שיבוש בנתונים או בהוראות, או אי-ביצוע או ביצוע באיחור של הוראה כתוצאה מתקלות או שיבושים כלשהם בקווי התקשורת ו/או תפקוד אלקטרוני או מכני לקוי, בין אצלך, בין בחברה ובין אצל צד שלישי כלשהו באמצעותו עוברים ההוראות והמידע.

   2. תפקוד לקוי של כל תכנה ו/או חומרה המצויות אצלך, לרבות כל תכנה ו/או חומרה שסופקה לך על-ידי צד שלישי.

   3. חשיפה וגילוי מידע על ידיך לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש בשירותים (לרבות מוצרים ו/או שירותים של צד שלישי המוצעים, אם מוצעים, לך במהלך השימוש בשירותים) או כתוצאה ממסירת פרטים לא מדויקים ו/או כתוצאה מהעברת מכשירך לאחר, לרבות לצורך תיקון המכשיר, לרבות במקרה שאותו אחר יצפה במידע שיתקבל מ-max באמצעות הפלטפורמה או יבצע באמצעותו פעולות שונות במסגרת השירותים, והינך מתחייב לשאת בכל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו לך או לחברה בקשר לכך.

 5. פרטיות

  1.  כללי

   1. בכדי להשתמש בחלק מן השירותים בנוחות וביעילות, ייתכן ותידרש לספק ל-max מספר פרטים אודותיך. פרטים אלו כוללים, בין היתר, את שמך המלא או שם החברה  וכן מספר זיהוי או ח.פ. בהתאמה כתובת הדואר האלקטרוני שברשותך, כתובת מגורים, , מספר טלפון נייד. כמו כן, תתבקש לספק לנו מידע בנקאי אודותיך כגון פרטי הבנק, סניף ומספר חשבון הבנק, וכן את פרטי כרטיסי האשראי שלך (להלן: "המידע"). הפרטים אשר יסופקו ל-max, יכול ויאומתו כנגד מידע אודותיך שיש כבר ברשות max, או על ידי מידע דומה שסופק ל-max, או כנגד כל מידע דומה אשר מצוי בחזקתו של צד שלישי כלשהו, אשר יימסר ל-max כדין.

   2. להלן יפורטו הנהלים אשר על פיהם פועלת חברת max באיסוף ושימוש בפרטים אודותיך, לרבות במידע אודות מקום הימצאך בעת השימוש בשירותים (להלן: "מדיניות הפרטיות"). יש להדגיש כי חברת max רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיותך, ועושה לכן מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר לה. חברת max נוקטת באמצעים רבים וחדשניים כדי לשמור על אבטחת המידע ועל פרטיותך וכן דואגת חברת max לעדכן ולחדש אמצעים אלו מעת לעת.

   3. מדיניות הפרטיות של חברת max יכול ותשתנה מעת לעת. בכל מקרה בו max תשנה באופן מהותי מדיניות זו, שינוי הנוגע לאופן בו חברת max משתמשת במידע ובפרטים שנמסרו על ידך, חברת max תודיע על כך על ידי הצבת הודעה מתאימה באתר האינטרנט שלה ו/או באתר הפלטפורמה, או על ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני.

   4. מדיניות הפרטיות חלה גם על המידע האישי המזהה שנמסר על ידיך, כחלק מתהליך הרישום לשירותים, המידע האישי המועבר על ידיך בזמן השימוש בשירותים, וכן על מידע שנאסף אודותיך בזמן שאתה גולש באתר הפלטפורמה או עושה שימוש בשירותים.

   5. חברת max אינה נושאת כל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך ואודות בית העסק על ידי צדדים שלישיים לרבות גופים מסחריים, אתרים או סוחרים מקוונים אשר משתמשים או מופיעים בשירותים ואשר אינם בשליטתה של חברת max. בכל מקרה של ספק עליך לבדוק את מדיניות הפרטיות, ותנאי השימוש של אותו סוחר, אתר או גוף מסחרי.

   6. חברת max מתעדת באופן אוטומטי בשרתיה את כל המידע שנקלט מן הדפדפן/טלפון סלולארי שברשותך ו/או כל מכשיר אחר, ובכלל זה כתובת ה- IP שלך, מקום הימצאך וכן את כל הדפים בהם ביקרת. בהסכמתך לתנאי השימוש הללו הינך מביע את הסכמתך כי תיעוד כאמור יבוצע על ידי max (ראה להלן לעניין השימוש ב-Cookies). 

    1. חברת max עשויה להשתמש במידע שנאסף אודותיך, לרבות נתונים אודות אופן שימושך בשירותים ("המידע"), למטרות הבאות, וברישומך לשירותים (לרבות רישום לפלטפורמה) ובעצם השימוש בהם הנך מסכים ומאשר ל-max לעשות שימוש במידע כאמור: אבטחת מידע וניטור הונאות: חברת max עשויה להשתמש במידע לצרכי אבטחת מידע וכן בכדי למנוע שימוש לא חוקי, ו/או לא מורשה בכרטיסי האשראי שלך ו/או בחשבונך, לפי העניין.

    2.  יצירת קשר עמך, ובכפוף לאמור להלן.

    3. ניתוח סטטיסטי של המידע, לצרכיה של חברת max.

   7. ככל שאינך מעוניין ש-max תעשה שימוש כאמור במידע שנאסף אודותיך, הנך מתבקש שלא לעשות שימוש בשירותים (לרבות להירשם לפלטפורמה).

   8. בנוסף, ובכפוף להסכמתך המפורשת, חברת max עשויה להשתמש במידע לצרכים שיווקיים כמפורט להלן: לצורך משלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי אליך ו/או אל בית העסק לרבות באמצעות הדואר או הדואר האלקטרוני או באמצעות הודעות SMS או באמצעות פקסימיליה או באמצעות מערכת חיוג אוטומאטית, או בכל אמצעי תקשורת אחר, בין היתר, בהתבסס על פילוחים ועל העדפות כפי שנקלטו כתוצאה מהשימוש בשירותים ואו כתוצאה משימוש בכל המתנהלת באמצעות max. 

   9.  

  2.  גילוי המידע אודותיך לצדדים שלישיים

   1. חברת max לא תמכור ו/או תשכיר ו/או תעביר את המידע אודותיך, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתך המפורשת לכך.

   2. חברת max תהא רשאית לחשוף את המידע, לצדדים שלישיים כלשהם בכפוף לתנאים הבאים:

    1. חשיפת המידע או חלקו לגורמים מסוימים הכרחית לשם אספקת השירותים ולצרכי אבטחת מידע (לרבות זיהוי שלך) וכן בכדי למנוע שימוש לא חוקי ו/או לא מורשה בחשבונך. יש להדגיש, כי אלא אם כן נאמר אחרת, לגורמים אלו אין זכות להשתמש במידע זה מעבר למטרה שלשמה מספקת אותו max.

    2. חברת MAX תמסור את המידע במידת הצורך או כנדרש על פי החוק או בהליכים משפטיים.

    3. במקרה בו חברת max תמצא כי פעולותיך בשירותים מפרות את תנאי השימוש, או מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא.

    4. העברת המידע לצרכים הנדרשים על פי דין, וכן לצדדים קשורים המנפיקים או סולקים ביחד עם max את פעילות כרטיסי האשראי ו/או העמדת האשראי.

  3. Cookies

   1.  “Cookie” הינה קובץ טקסט קטן אשר מועבר למכשירך על ידי שרת אינטרנט. קובץ זה אינו מהווה תוכנת מחשב ואין בו את היכולת לקרוא את המידע המצוי בו, או לבצע פעילות כלשהי על גביו. מטרת השימוש ב- Cookies היא בכדי ששרתי max יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות כאשר אתה חוזר ומשתמש באילו מהשירותים וכאשר הינך מבקר באתרים אחרים.

   2. בהסכמתך לתנאי השימוש הללו (וכל עוד לא תשנה את הגדרות הדפדפן שלך לצורך חסימתן) הינך מתיר ל-max ל"השתיל" Cookies על מכשירך, להשתמש במידע האגור ב - Cookie, ולזהותך על פיה.

   3. באמצעות max Cookies עשויה, בהתאם לשיקול דעתה, לפרסם מידע אודותיה באתרים שונים בהם תגלוש (להלן: "ספקי צד שלישי"). במהלך שימושך באתרים אלו ייתכן וייאסף מידע לגביך וחברת max עשויה לעשות בו שימוש לצורך התאמת התוכן הפרסומי שיוצג בפנייך לנושאים המעניינים אותך ואינו מזהה אותך ספציפית.

   4. חברת max אינה אחראית לתפעול האתרים של ספקי צד שלישי או לתוכן המוצע בהם. מדובר באתרים עצמאיים לחלוטין. על כן, מומלץ יהיה לעיין במסמכי מדיניות הפרטיות של כל אחד מהאתרים של ספקי צד שלישי.

   5. חברת max מתירה לחברות מסוימות לנהל את מערך הפרסום שלהן באמצעות אתר האינטרנט שלה. המודעות הללו מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. החברות הללו מציבות Cookies במחשבך ומשבצות "משואות רשת" (Web Beacons) במודעות הפרסומת, או באתר עצמו. המשוואות הללו מכילות קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי אשר תפקידו לאבחן ולסייע בצבירת מידע אודות הצפייה והשימוש באתר. המידע הזה נועד להתאים את התוכן הפירסומי שיוצג בפנייך לנושאים המעניינים אותך ואינו מזהה אותך ספציפית. השימוש של החברות המפרסמות ב- Cookies ולמשואות רשת, כפוך למדיניות הפרטיות שלהן ולא של max. אם יהיה ברצונך לבדוק מדיניות זאת עליך לפנות לאתר האינטרנט שלהן.

   6. במידה והנך מעדיף לחסום קבצי Cookies במהלך גלישתך באתר אינטרנטי, יש באפשרותך לשנות את הגדרות הדפדפן בו אתה משתמש לאופן בו הוא יבקש את אישורך בכל פעם באופן פרטני, או לחילופין לסרב להם באופן גורף. היה ואינך יודע כיצד לעשות זאת, יש באפשרותך לבדוק את סדר התהליך בלשונית העזרה של הדפדפן בו אתה משתמש. שים לב כי אם תשבית את קבצי ה- Cookies יתכן כי זה יהווה פגיעה במתן שירותים ונתונים אחרים אודות העדפותיך והרגלי הגלישה שלך.

 6. קישורים לאתרים חיצוניים 

  1. ייתכן וחלק מהשירותים יכילו קישורים (Hyperlinks) לאתרים אחרים, לרבות קישורים שנעשו על ידי גורמים המבצעים פרסום באמצעות השירותים. קישורים אלה נועדו לנוחיותך בלבד. השימוש במידע או בתכנים אחרים הנמצאים באתרים החיצוניים אליהם מוביל הקישור טעון זהירות ובדיקה קפדניים. מובהר כי, ל-max אין כל שליטה או זכות על התכנים הנמצאים באתרים חיצוניים אלה. כמו כן, חברת max אינה נושאת בכל אחריות במקרה בו הסתמכת ו/או ביצעת פעולות בהתאם לנמצא באתרים חיצוניים אלה. אין לפרש את הקישורים הנמצאים בשירותים כהמלצה, העדפה או אישור להשתמש בחומר ו/או התכנים ו/או המוצרים המופיעים באתרים החיצוניים. כמו כן, אין לפרש קישורים אלה כערובה למהימנות, לדיוק או לשלמות המידע המצוי בהם.

  2. במידה ומצאת במידע הנמצא בשירותים, או במידע הקיים בין תכניו של כל שירות אחר המקושר ממנו, חומר הנחזה כלא תקין, לא חוקי, לא מוסרי או שאינו עומד בציפיות המשתמש, אתה מתבקש להודיע על כך למנהלי השירותים באמצעות שירות הלקוחות של max בטלפון 03-6177766. 

 7. הודעות ועדכונים 

  1. הודעות ועדכונים באשר לשירותים המוענקים באמצעות השירותים, לרבות דואר פרסומי, יכול ויישלחו אליך באמצעות מערכת הדואר האלקטרוני, או באמצעות דואר רגיל או באמצעות הודעות SMS או באמצעות פקסימיליה או באמצעות מערכת חיוג אוטומאטית, או בכל אמצעי תקשורת אחר לכתובת אותה ציינת בטופס הרישום לשירותים, או שנמסרה לנו במסגרת מתן השירות הנוכחי, או במסגרת ההסכם עליו הינך חתום מול max.

 8. גיל ואחריות כללית

הינך מצהיר כי הינך כשיר משפטית למתן התחייבויותיך על פי תנאי שימוש אלו, לרבותך שימושך בשירותים. אלא אם כן נאמר אחרת בהסכם בינך לבין max הינך נושא באחריות מלאה בעבור כל השימושים שהינך מבצע בשירותים.  

 1. שירות לקוחות

  1. שירות לקוחות ותמיכה טכנית למשתמשים תינתן על ידי חברת "הייפ פתרונות תשלום", באמצעות פתיחת קראית שירות (טיקט) מתוך מערכת הפורטל, וקבלת מענה לכתובת המייל תוך 24 שעות מפתיחת הקריאה. במידת הצורך תקבע שיחה בין נציג התמיכה לפונה.

  2. שירות הלקוחות של MAX יהיה פעיל עבור הלקוחות בימים א'-ה', בין השעות: 8:00 -16:00 בטלפון שמספרו: 03-6177766.

 

 1. הפסקת השירות 

  1.  
  2. אם ברצונך כמשתמש לבטל את השימוש בשירותים, כולם או חלקם, הינך יכול לעשות זאת באמצעות פניה לשירות הלקוחות כאמור בסעיף ‏11.1. לקוחות רשאים לבטל את השימוש בשירותים באמצעות פניה לשירות הלקוחות של Max בטלפון שמספרו: 03-6177766.

  3. מובהר, כי בכל עת תוכל לשוב ולהירשם לשירותים לאחר ביטול השימוש.

  4. חברת max שומרת לעצמה את הזכות להפסיק, לצמיתות או לפרק זמן מוגבל, את השירותים, כולם או חלקם, בכל עת. 

  5. חברת max תהיה רשאית לשנות את תנאי הסכם זה, לרבות תנאי קבלת השירותים, הגדרת המשתמשים, והתגמול. שינויים מהותיים כדוגמת שינויים בתגמול, ייעשו בהודעה שתינתן למשתמש, 30 יום מראש ובכתב, בכותבת המייל המעודכנת במערכת .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, חברת max שומרת לעצמה את הזכות לבטל, לצמיתות או לפרק זמן מוגבל, את הרשאתך לשימוש בשירותים, כולם או חלקם, לרבות עקב חשש לשימוש לרעה בשירותים על-ידיך או על-ידי צד שלישי. 

 2. סמכות שיפוט 

  1.  השימוש בשירות כפוף לדין הישראלי בלבד.

  2. סמכות השיפוט נתונה לבתי המשפט בתל אביב-יפו בלבד. מחובתך כמקבל שירות שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם השירות ותנאי השימוש בשירות תואמים גם את חוקי המדינה הזרה. אין ביכולתה של חברת max להתאים את השירות ותנאי השימוש בשירות על פי החוקים של כל מדינה ומדינה בעולם. אי לכך, מובהר כי אתה תישא לבדך באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה באם תתבצע כתוצאה משימוש בשירות.